Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Ústav územního rozvoje

Common Spatial Development Strategy of the V4+2 Countries

Official website of Institute for Spatial Development

 

V4plus2


NEWS / AKTUALITY

Adobe Acrobat PDF Integrated Territorial Development in V4+2 countries: new challenges, new ideas, new responses / Integrovaný územní rozvoj států V4+2: nové výzvy, nové myšlenky, nové reakce
Date: 7th March 2018. Host: Ministry for National Economy, Budapest, Hungary


CONTENT / OBSAH

* NTCCP – Network of Territorial Cohesion Contact Points / národní kontaktní místo územní soudržnosti

1. Společná strategie územního rozvoje států V4+2 / Common Spatial Development Strategy of the V4+2 Countries

Společná strategie územního rozvoje států V4+2 (dále společná strategie) je pokračováním šesti zemí – České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska – (V4), Bulharska a Rumunska – (odtud +2) na spolupráci v koordinaci územního rozvoje. Navazuje, v souladu se Závěry jednání ministrů zodpovědných za územní a regionální rozvoj z března 2010, na Společný dokument územního rozvoje států V4+2 z roku 2010.

Společná strategie má ve výsledné podobě tento obsah:

 • I. Úvod;
 • II.1 Rozvojové póly a osy a jejich nenávaznosti;
 • II.2 Dopravní sítě a jejich nenávaznosti (železnice, silnice, vodní doprava);
 • II.3 Technická infrastruktura (sítě a instalace elektrické energie, přepravní síť plynu, přepravní síť ropy);
 • II.4 Socio-ekonomická prostorová analýza (společné demografické a sociální rysy, společné ekonomické rysy, územní struktura zemí V4+2);
 • II.5 Environmentální podmínky (fyzicko-geografická charakteristika, geologická charakteristika, vody, klimatické poměry, flóra a fauna, využití území, ochrana přírody a krajiny);
 • II.6 Bariéry územního rozvoje a možnosti jejich eliminace;
 • III. Společné perspektivy a priority územního rozvoje zemí V4+2.

Zpracování dokumentu: duben 2010 – březen 2014.

Cílem společné strategie je:

 • přispět ke koordinaci a aktualizaci národních dokumentů územního rozvoje, regionálního rozvoje a rozvoje dopravních sítí a sítí technické infrastruktury,
 • podporovat územní soudržnost v Evropě (viz ÚA EU 2020 část I.),
 • napomáhat koordinaci různých odvětvových politik, které mají vliv na územní rozvoj,
 • poskytovat státům V4+2 argumenty a podporu při diskusích na úrovni EU o otázkách politiky územního rozvoje, politiky soudržnosti a dopravní a energetické politiky.

Význam společné strategie byl oceněn v Závěrech z jednání ministrů zemí V4+2 zodpovědných za územní a regionální rozvoj, které se uskutečnilo v dubnu 2014 v Budapešti. Tyto závěry oceňují zpracovaný dokument a zavazují zainteresované strany k další spolupráci, mj. zpracováním územních studií v pohraničních oblastech.

Za českou stranu bylo pořizovatelem společné strategie Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Odbor územního plánování. Zpracovatelem šesti kapitol a koordinátorem celého dokumentu byl Ústav územního rozvoje.

Příprava společné strategie se uskutečňovala prostřednictvím tzv. Řídicí skupiny, složené ze zástupců ministerstev jednotlivých zemí zodpovědných za územní rozvoj, a dále v rámci tzv. Pracovní skupiny, která byla složena z expertů jednotlivých zemí na problematiku územního rozvoje a územního plánování. Pracovní skupina připravovala podklady pro jednání Řídicí skupiny. Ta měla rozhodovací a schvalovací pravomoci, formulovala zadání a usměrňovala práce na dokumentu.

Files to download / Přiložené dokumenty


Common Spatial Development Strategy of the V4+2 Countries – March 2014 Společná strategie územního rozvoje států V4+2 – Březen 2014

Adobe Acrobat PDF Common Spatial Development Strategy of the V4+2 Countries – March 2014 (13 695 kB)

Adobe Acrobat PDF Společná strategie územního rozvoje států V4+2 – Březen 2014 (14 969 kB)

Adobe Acrobat PDF Ministerial Conslusions – 16 April 2014 in Budapest (60 kB)

Adobe Acrobat PDF Ministerské závěry – 16 dubna 2014 v Budapešti (206 kB)


2. List of representatives / Seznam členů

Steering Group / Řídící skupina

Working Group / Pracovní skupina


3. National Spatial Development Documents of the V4+2 Countries / Národní dokumenty územního rozvoje států V4+2

България - Български Bulgaria - Bulharsko

Česká republika - Čeština Czech Republic - Česká republika

Magyarország - Magyar Hungary - Maďarsko

Polska - Polski Poland - Polsko

România - Română Romania - Rumunsko

Slovensko - Slovenčina Slovak Republic - Slovensko


4. Meeting of the NTCCP, 6th July 2016, Bratislava / Setkání NTCCP, 6. července 2016, Bratislava

Meeting of the NTCCP

Presentation / Prezentace

Adobe Acrobat PDF Common Spatial Development Strategy of the V4+2 Countries / Společná strategie územního rozvoje států V4+2
(NTCCP-Strategy-V4-plus2-EN.pdf, 1 588 kB)
V4+2 – Information leaflet V4+2 – Informační leták

V4+2 – Information leaflet / V4+2 – Informační leták

Adobe Acrobat PDF V4+2 – Information leaflet (letak-v4plus2-06-2016-en.pdf, 613 kB)
Adobe Acrobat PDF V4+2 – Informační leták (letak-v4plus2-06-2016-cz.pdf, 545 kB)

5. Working materials and publications 2010–2012 / Pracovní materiály a publikace 2010–2012

Společný dokument územního rozvoje V4+2 - cz Společný dokument územního rozvoje V4+2 - en

Pracovní materiál - Setkání ministrů zemí V4, Bulharska a Rumunska pro regionální rozvoj, Budapešť 29. března 2010

Working material - Meeting of Ministers responsible for regional development of the V4, Bulgaria and Romania, Budapest on the 29th of March, 2010

Adobe Acrobat PDF Společný dokument územního rozvoje V4+2 - cz (dokument-podklad-V4plus2-cz.pdf, 4 213 kB)
Adobe Acrobat PDF Common spatial development document of the V4 + 2 countries - en (dokument-podklad-V4plus2-en.pdf, 4 145 kB)
Společný dokument územního rozvoje V4+2

Publikace

Adobe Acrobat PDF Společný dokument územního rozvoje V4+2 (publikace-V4-2-092010.pdf, 1 635 kB)
Poster I. Poster II.

Informační postery

Adobe Acrobat PDF Poster I. (UUR-panel-V4-2-I-2011.pdf, 1 563 kB)
Adobe Acrobat PDF Poster II. (UUR-panel-V4-2-II-2011.pdf, 2 439 kB)


XHTML 1.0 valid TOPlist
  Webmaster
Datum poslední aktualizace této sekce: 18. 12. 2020 | © Ústav územního rozvoje, 2012–2020